Končana prva faza projekta Naokoli

sreda, 27. januar 2021

Vodilni partner LAS s Ciljem je skupaj z občinami Logatec, Idrija, Cerkno, Zavodom za turizem Idrija in Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo uspešno izpeljal prvo fazo projekta NAOKOLI. Projekt se bo izvajal do leta 2022 in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupna aktivnost partnerjev iz vseh treh lokalnih skupnosti je postavitev visokih gred ob šolah in vrtcih, kot primer ureditve urbanih vrtov.  Z njimi bodo ozaveščali otroke, njihov starše in tudi širšo lokalno skupnost o pomenu lokalne samooskrbe in okolju prijazne pridelave hrane.

Tako se je na logaškem ob 11 šolah oziroma vrtcih postavilo 44 visokih gred. Sočasno so v Logatcu začeli tudi z izobraževanjem vzdrževalcev visokih gred, namesto individualnega svetovanja na terenu se je izvedlo online izobraževanje, v okviru katerega je nastalo tudi elektronsko gradivo z naslovom Visoke Grede izvajalca Gajin vrt. Do konca projekta bodo nadaljevali z izobraževanji in individualnimi svetovanji glede vzdrževanja visokih gred in zasaditve. Preko natečaja nameravajo urediti tudi  park oziroma vaško središče v izbrani krajevni skupnosti.

Na cerkljanskem se je z izboljšano turistično ureditvijo kraja (na novo postavljene klopi, urejeni parki in zelene površine, postavljena in zasajena cvetlična korita na osrednjem trgu), ter s postavitvijo informativne table s pohodnimi in kolesarskimi potmi v okolici, predstavilo vključevanje narave in lokalnega okolja v inovativne turistične produkte območja. V sklopu aktivnosti projekta se je z nakupom opreme (rastlinjaka, visokih gred, kompostnikov, lesene vrtne hiše,  in ostalega vrtnega orodja) nadgradil tudi šolski eko park pri Osnovni šoli Cerkno.

Zavod za turizem Idrija, je v sklopu prve faze projekta skupaj z zunanjim izvajalcem pripravil Študijo nosilne kapacitete Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki je zagotovila pridobitev pomembnih informacij za upravljavski načrt.  V mesecu januarju je bila študija predstavljena širši lokalni skupnosti.

Ključni cilji, ki jih bodo partnerji zasledovali v nadaljevanju projekta so izboljšati kakovost življenja na podeželju, ohranjati, varovati in ustrezno uporabljati naravne vire.


Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.